BEZPIECZEŃSTWO MASZYN I URZĄDZEŃ.
Maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny być w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r. - dostosowane do minimalnych wymagań bhp.


Biuro BHP "ERGON" oferuje pomoc w zakresie dostosowania maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bhp okreslonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 18 listopada 2002 r.) ze zmianami 2004-05-01 DZ.U. Z


2003 NR 178. poz. 1745 §1 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.


Podstawowym w Polsce przepisem który wnosi do prawa krajowego postanowienia dyrektywy 89/655/EWG jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze wsyzstkimi zmianami).


Chcąc pomóc pracodawcom w wypełnieniu powyższego obowiązku oferujemy:

=> Opracowanie wzorów dokumentów stosowanych w ocenie maszyn

=> Przeprowadzenie oceny poziomu bezpieczeństwa maszyn nabytych przed 01.01.2003 r.