NADZÓR BHP
Biuro BHP "ERGON" oferuje:

1. doradztwo i nadzór w zakresie BHP

2. pomoc w realizacji nakazów i decyzji PIP

3. doradztwo w zakresie wyposażenia pracowników w odzież roboczą i indywidualny sprzęt ochrony osobistej

4. wykonywanie okresowych; rocznych analiz BHP zawierających propozycje poprawy warunków pracy

5. doradztwo w zakresie prawnej i technicznej ochrony pracy

6. pomoc przy organizowaniu pomiarów elektrycznych i pomiarów srodowiska pracy

7. pomoc w organizowaniu badań lekarskich

8. opracowywanie instrukcji stanowiskowych BHP i Ppoż

9. dokonanie analizy i oceny ryzyka zawodowego

10. prowadzenie spraw kadrowych

11. doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp

12. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

13. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach występujących w zakładzie pracy, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji

14. sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby

15. współudział w reprezentowaniu Zamawiającego przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną

16. prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy

17. przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy

Zachęcamy Państwa do podpisania umowy o stałej współpracy.