OFERTA - POMIARY ELEKTRYCZNE
Biuro BHP "ERGON" oferuje usługi w zakresie:

Pomiarów ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z PN:


1. szybkie wł. zasilania [ skuteczność zerowania]

2. badania wyłączników różnicowoprądowych

3. pomiary uziemień ochronnych i roboczych.

4. pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych.

5. badania zgrzewarek i spawarek elektrycznych.

6. badania instalacja odgromowych

7. wykonywanie ekspertyzy oraz projektowanie instalacji.

8. opracowanie instrukcji bhp .

9. oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej

10. opracowania instrukcji eksploatacji urządzeń w zakładzie pracy