OFERTA - USŁUGI


1. wykonywania zadań służby bhp

2. prowadzenia szkoleń wstępnych, okresowych dla wszystkich grup zawodowych

3. prowadzenia dokumentacji kadrowej, związanej z zatrudnianiem, zwalnianiem, wynagradzaniem i karaniem pracowników,

4. analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

5. sporządzanie dokumentacji powypadkowej,

6. prowadzenie kontroli BHP i P.poż.

7. sporządzania programów i harmonogramów działań naprawczych

8 dokonywania audytów w zakresie minimalnych wymagań w zakresie obsługi maszyn i urządzeń;

9 reprezentowania firmy przed organami kontrolnymi PIP; PIS; PSP,

10 sporządzania instrukcji BHP, P.Poż; pierwszej pomocy,

12 opracowywania regulaminów pracy, wynagrodzeń , regulaminów gospodarki odzieżą i sodków ochrony osobistej,

13. prowadzenia dokumentacji BHP i P.poż.,

14. sporządzania raportów stanu BHP i P.poż

15. wykonywania pomiarów srodowiska pracy -Biuro współpracuje z Specjalistycznymi Laboratoriami posiadającymi upoważnienia Państwowego Inspektora Sanitarnego.

16. wykonywania pomiarów elektrycznych, oraz wszelkich badań i analiz związanych z prądem elektrycznym

17. ochrony sodowiska, w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-kan emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz związanymi z tym wymaganiami prawnymi, pozwoleniami, decyzjami oraz realizacją zleceń Państwowej Inspekcji Ochrony srodowiska,

18. pełnego doradztwa w zakresie prawa pracy

19. tworzenia i wprowadzania dokumentacji HACCP; GHP; GMP

20. inne usługi wynikające z przepisów BHP