OCENY ZGODNOŚCI MASZYN, POMIARY ELEKTRYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO MASZYN I URZĄDZEŃ

Maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny być w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r. – dostosowane do minimalnych wymagań bhp.

Biuro BHP „ERGON” oferuje pomoc w zakresie dostosowania maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bhp określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 18 listopada 2002 r.) ze zmianami 2004-05-01 DZ.U. Z

2003 NR 178. poz. 1745 §1 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Podstawowym w Polsce przepisem który wnosi do prawa krajowego postanowienia dyrektywy 89/655/EWG jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze wszystkimi zmianami).

Chcąc pomóc pracodawcom w wypełnieniu powyższego obowiązku oferujemy:

=> Opracowanie wzorów dokumentów stosowanych w ocenie maszyn

=> Przeprowadzenie oceny poziomu bezpieczeństwa maszyn nabytych przed 01.01.2003 r.

 

Pomiary ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z PN:

1. szybkie wł. zasilania [ skuteczność zerowania]

2. badania wyłączników rożnicoprądowych

3. pomiary uziemień ochronnych i roboczych.

4. pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych.

5. badania zgrzewarek i spawarek elektrycznych.

6. badania instalacja odgromowych

7. wykonywanie ekspertyzy oraz projektowanie instalacji.

8. opracowanie instrukcji bhp .

9. oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej

10. opracowania instrukcji eksploatacji urządzeń w zakładzie pracy